Sitar
Rag Bageshri
JhalaSitar_Jhala.html
Sitar
Rag Bageshri
JodSitar_Jod.html

Sitar

Seniya Gharana

Sitar
Rag Bhairavi
JodSitar_Bhairavi_Jod.html

Sitar

Rag Bhairavi

Alap

Sitar
Rag Bhairavi
JhalaSitar_Bhairavi_Jhala.html

Sitar

Dagar Bani

Dhrupad